Využíváním tohoto webu a našich služeb vyjadřujete souhlas s následujícími obchodními podmínkami.

Provozovatelem služby je společnost Spešl s.r.o., IČ: 06517081, DIČ: CZ06517081 (plátce DPH)  C 282789 vedená u Městského soudu v Praze s fakturační adresou Na Vršku 60, Podolanka 250 73.

Definice pojmů

Klient – osoba, jež si předmět převezme do výpůjčky

Poskytovatel – právnická osoba jež provozuje službu výpůjčky

Doba výpůjčky – interval plynoucí mezi okamžikem převzetí vypůjčeného předmětu klientem a vrácení vypůjčeného předmětu zpět provozovateli

Místo sloužící k předání – pro účely služby půjčovny kol místo na adrese Školní 442, Holešov 769 01

Práva a povinnosti

Klient se zavazuje složit vratnou kauci za vypůjčený předmět po dobu výpůjčky.

Klient je povinen se dostatečně seznámit s obsluhou předmětu a provozovat jej tak, aby nedošlo k újmě na zdraví či materiálním škodám. Pokud se klient necítí kompetentní k provozování vypůjčeného předmětu, má právo požádat provozovatele o dodatečné informace. Klient souhlasí, že na něj přechází po dobu výpůjčky veškerá zodpovědnost plynoucí z provozování vypůjčeného předmětu.

Klient je povinen si předmět výpůjčky zkontrolovat při vyzvednutí a případné zjištěné vady nahlásit neprodleně poskytovateli.

Klient je povinen dopravit při skončení výpůjčky předmět zpět na místo sloužící k předání, které slouží k předání a to i v případě, kdy dojde k poškození nebo závadě předmětu.

V případě, že způsobená škoda přesáhne výši kauce (jedná se především o krádež kompletního kola), není výše složené kauce stropem pro klientovu odpovědnost.

Poskytovatel se zavazuje uschovat vratnou kauci po dobu výpůjčky a kauci vrátit klientovi proti vrácení předmětu výpůjčky v nepoškozeném stavu. Případné škody na zapůjčeném předmětu budou řešeny smírčím způsobem – dohodou o výši plnění z kauce poskytnuté klientem. Škody, kde lze vyčíslit náklady okamžitě, budou řešeny na místě.

Pokud nebude možné rozumným způsobem určit výši nákladů na opravu na místě, vyhrazuje si poskytovatel právo kauci pozdržet. V takovém případě nejpozději do 10 pracovních dnů vyrozumí poskytovatel klienta o výši škod a zbylou část kauce mu vrátí (dle dohody hotově či na účet).

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit klientovi rezervaci na výpůjčku bez náhrady a to zejména v případech, kdy nebude z technických důvodů možné výpůjčku realizovat. Poskytovatel nebude hradit způsobené finanční újmy, ani ušlý zisk.